แอปพลิเคชันควบคุมผลผลิตทางการเกษตรอัจฉริยะ 622 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

          “แอปพลิเคชันควบคุมผลผลิตทางการเกษตรอัจฉริยะ (Farm Trust) ” สำหรับใช้บริหารจัดการและเป็นช่องสื่อสารระหว่างเกษตรกรซึ่งเป็น “ผู้ผลิต” กับผู้ประกอบการ    “ผู้ซื้อ” ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรแบบครบวงจรและแม่นยำ

รายละเอียด

          ผลผลิตหรือวัตถุดิบทางการเกษตรถือเป็นหัวใจหลักในกระบวนการผลิตของเกษตรกร และผู้ประกอบการ แต่มักจะพบปัญหาในการควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลผลิต      ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ สภาพแสง ความชื้น อุณหภูมิ การปนเปื้อน แบคทีเรีย และสิ่งแปลกปลอมที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ

          “แอปพลิเคชันควบคุมผลผลิตทางการเกษตรอัจฉริยะ (Farm Trust)” ได้รับการพัฒนาและออกแบบเพื่อบริหารจัดการและเป็นช่องสื่อสารระหว่างเกษตรกรซึ่งเป็น          “ผู้ผลิต” กับ  ผู้ประกอบการซึ่งเป็น “ผู้ซื้อ” ตอบโจทย์ปัญหาการควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยทำงานแบบจัดการข้อมูลประเมินและควบคุมปริมาณผลผลิตผ่านทางฟังก์ชันภายในที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ทที่สามารถใช้งานง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือมีฟังก์ชันที่ช่วยให้เกษตรกรติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการได้โดยตรงเพื่อที่สามารถช่วยให้การตัดสินใจแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

จุดเด่น

 • ควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตร
 • ใช้งานได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ
 • มีฐานระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
 • เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • Smart Farmer
 • กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการทางการเกษตร
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
Panadda Chanhachak
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาผู้ร่วมทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้จัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 • ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตร
 • ผู้ผลิต/เกษตรกรที่อยากจะพัฒนาและควบคุมผลผลิตภายในฟาร์ม
 • อุตสาหกรรมทางการเกษตร
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ