ทุนวิจัยแผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” 551 Views

รายละเอียด


ชื่อทุน:

ทุนวิจัยแผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

หน่วยงาน:

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ระยะเวลารับสมัคร:

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

2,000,000 - 5,000,000 บาทต่อชุดโครงการ ขึ้นกับเป้าหมายและตัวชี้วัด (ระยะเวลา 1 ปี)

รายละเอียด:

จากปัญหาและโอกาสที่มีอยู่และกําลังจะเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเมือง (Urbanization) และการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ (Emerging Technology) สหภาพวิจัยด้านการพัฒนาเมือง (Urban Development Research Consortium) เพื่อวางแนวทางร่วมที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนที่ 6 พื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ในการจัดการ ประเด็นเหล่านี้ ประเด็นร่วมของสหภาพต้านการพัฒนาเมือง (Urban Development Consortium Accord - UDRC) ถูกหารือและพัฒนาขึ้น เพื่อนําไปสู่การวางยุทธศาสตร์การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และสตความเหลื่อมล้ำ ตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้ โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ แผนงาน “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:

  • ผู้มีสิทธิ์เสนอขอรับทุนคือสถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่มี สถานที่ตั้งพื้นที่บริการ/ที่พํานัก อยู่ในพื้นที่เป้าหมายดําเนินงานวิจัย หากเป็นสถาบัน/หน่วยงานภายนอกพื้นที่ เป้าหมายต้องมีการมีส่วนร่วมและมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น
  • กรณีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย และนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อให้น้ําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

เงื่อนไข:

  1. ข้อเสนอเชิงหลักการเป็นไปตามประกาศทุนที่ระบุไว้
  2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นโจทย์วิจัย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ให้เกิดปัญหาการ วิจัย (Pain Point) สิ่งที่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต้องการหรือประโยชน์ที่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยสนใจ (Gain Point) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ยุทธศาสตร์การวิจัยและความรู้ที่ขาดหายไปของพื้นที่
  3. สถาบัน/หน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานภาคเอกชน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ และผู้รับผิดชอบ โครงการมีความรู้ และประสบการณ์บริหารจัดการงานวิจัย การดําเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดการรับทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด
  4. มีทุนการทํางานเดิมในการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และ/หรือนโยบายใน การขับเคลื่อนการทํางานในลักษณะนี้

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์: 02-298-0611 ต่อ 201
อีเมล์: Suttida.man@nxpo.or.th

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
พิชญา หันสันเทียะ
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว