ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Technology Seeker Leadership Program (TSLP) By IPACE 587 Views

รายละเอียด

รายละเอียด

โครงการ Technology Seeker Leadership Program (TSLP) By IPACE จัดขึ้นภายใต้โครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหน่วยงานกลางสำหรับผลักดันการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงความต้องการเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ หรือบริษัทต่าง ๆ เข้ากับเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยภายในประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างองค์กรขึ้นอย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ หรือบริษัทต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการ หรือบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Economy ที่ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ให้สามารถแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในกิจการของตนเองได้

* กรณียังไม่ได้ทำธุรกิจหรือทำธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 4 ประเภทข้างต้น ต้องมีแผนการดำเนินการที่จะประกอบธุรกิจ 4 ประเภทข้างต้น ภายในระยะเวลา 6 เดือน

  • 1 กิจการ สามารถส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 2 ท่าน
  • มีกิจกรรมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ
  • มีความต้องการงานวิจัยหรือเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา, เพิ่มประสิทธิภาพ, เพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการ, เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ หรือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
  • เคยรับอนุญาต หรือซื้อเทคโนโลยีจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • มีปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ยกตัวอย่าง เข่น มีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต, ประสบปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ, ไม่มีบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา, ไม่มีองค์ความรู้หรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยหรือเทคโนโลยี เป็นต้น

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 15 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (จำนวน 50 คน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-0117161-6 ต่อ 303 (คุณณภัทร)
E-mail : napat.supp@idgthailand.com

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
Admin Tech2biz