อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ 492 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์ม” ที่ใช้หลักการประมวลผลสัญญาณภาพโดยใช้ค่าสีจากภาพถ่ายเป็นหลัก โดยอุปกรณ์นี้สามารถวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ภายใต้สภาวะแสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถให้ผลการวัดได้อย่างรวดเร็วกว่าการวัดด้วยวิธีทางเคมี

รายละเอียด

        ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อภาคการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จากทะลายปาล์มสดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายด้าน ทั้งด้านอุปโภค และบริโภค อาทิเช่น สบู่ ผงซักฟอก และเนยเทียม อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของพลังงานทดแทนเชื้อเพลิง เช่น ไบโอดีเซล ส่งผลให้ทะลายปาล์มน้ำมันสดเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น

        ในปัจจุบันการซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันอ้างอิงจากราคาตามน้ำหนักของผลผลิตและการประเมินคุณภาพด้วยตาเปล่า จึงอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ

        “อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นขึ้นเพื่อวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ภายใต้สภาวะแสงที่ถูกควบคุมด้วยระบบจัดการชดเชยแสงที่เหมาะสม โดยการประมวลผลสัญญาณภาพและใช้ค่าสีจากภาพถ่ายเป็นหลัก ทำให้สามารถให้ผลการวัดได้รวดเร็วกว่าการวัดด้วยวิธีทางเคมี อีกทั้งมีราคาไม่แพง

จุดเด่น

 • สามารถวัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
 • ให้ผลการวัดรวดเร็ว
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการ/ เกษตรกรในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐาปนีย์ สังข์ศิริ
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ประกอบการ/ เกษตรกรในอุตสาหกรรมการเกษตรและปาล์มน้ำมัน
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ