Card image cap
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (SME ปัง ตังได้คืน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วันนี้ - 30 ก.ย. 2566
Card image cap
โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2566
Card image cap
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
วันนี้ - 30 เม.ย. 2566
Card image cap
โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
Card image cap
นวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 17 มี.ค. 2566
Card image cap
โครงการ Bilateral Program for Parallel Support

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 28 ก.พ. 2566
Card image cap
ผลงานนวัตกรรมสร้างสุขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 28 ก.พ. 2566
Card image cap
โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 19 ก.พ. 2566