กรรมวิธีการเพิ่มธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว 611 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธี “การเพิ่มธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว” ที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มผลผลิตข้าว เพิ่มธาตุสังกะสีที่สำคัญต่อระบบร่างกายมนุษย์ และการเจริญเติมโตของต้นข้าว ใช้ต้นทุนต่ำ ทั้งยังรักษาสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในระยะยาวอีกด้วย

รายละเอียด

        ‘สังกะสี’ เป็นธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะมีส่วนในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองและร่างกายของทารกในครรภ์ หรือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในเด็ก โดยทั่วไป คนเราได้รับสังกะสีจากการรับประทานข้าว ซึ่งข้าวจะดูดซึมธาตุต่าง ๆ จากดิน แต่เกษตรกรมักไม่ได้บำรุงสังกะสีคืนให้กับดินที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ดินขาดสมดุลและกระทบต่อผลผลิตข้าวในที่สุด นอกจากนี้เกษตรกรยังนิยมแก้ปัญหาด้วยการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและมีผลกระทบระยะยาวต่อคุณภาพดิน 

        “กรรมวิธีการเพิ่มธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว” ได้รับการพัฒนาและคิดค้นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโดยการเพิ่มปริมาณสังกะสี ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยฟื้นฟูดิน (good soil) แต่ยังทำให้คุณภาพข้าวดีขึ้น (better rice) และช่วยเพิ่มผลผลิต (highest yield) อีกด้วย ซึ่งการเพิ่มธาตุสังกะสีนี้ใช้วิธีการให้ปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะร่วมกับสังกะสีแก่ต้นข้าวทั้งทางดินและทางใบ ทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดีขึ้น และเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าว ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพของประชากรจากการขาดธาตุสังกะสี

จุดเด่น

 • ต้นทุนต่ำกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ไม่ทำให้คุณภาพดินเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ผ่านการวิจัยว่าช่วยเพิ่มธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวได้

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกร
 • ผู้ที่สนใจ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ย/ สารเสริมธาตุอาหารพืช
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าว
 • เกษตรกร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ