DNA biosensor เพื่อตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 595 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

       วิธีการออกแบบและสร้าง  “DNA biosensor เพื่อตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์” เพื่อลดขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์และทราบผลอย่างทันที ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ส่งผลให้เหมาะกับการนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่ นอกจากนี้ชุดตรวจมีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อได้ในปริมาณเซลล์น้อยและมีความจำเพาะสูง

รายละเอียด

       ‘เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์’ เป็นหนึ่งในสาเหตุของการแพร่ระบาดโรคอาหารเป็นพิษที่ร้ายแรงในปัจจุบัน สามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก และวิธีมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น การต้องอาศัยแรงงาน และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงใช้เวลานานในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ชุดทดสอบจากต่างประเทศ ยังมีราคาค่อนข้างสูงอีกด้วย        

       “ชุดตรวจ DNA เพื่อตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยเชื้อแคมโพโลแบคเตอร์และสามารถทราบผลอย่างทันที ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ส่งผลให้เหมาะกับการนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่ นอกจากนี้ชุดตรวจมีประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อได้ในปริมาณเซลล์น้อยและมีความจำเพาะสูงอีกด้วย

จุดเด่น

 • ชุดทดสอบมีราคาถูกกว่าต่างประเทศ
 • สามารถลดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์และทราบผลอย่างทันที ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
 • เหมาะสมกับการนำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์นอกสถานที่
 • ตรวจวิเคราะห์เชื้อได้ในปริมาณเซลล์น้อยและมีความจำเพาะสูง

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ห้องปฎิบัติการที่รับบริการตรวจวิเคราะห์
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดตรวจวินิจฉัย
 • ผู้ประกอบการ/ เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสัตว์เนื้อ
 • ผู้สนใจทั่วไป 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ