ทุนวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร 969 Views

รายละเอียด


ชื่อทุน:

ทุนวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

หน่วยงาน:

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร:

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 - 5 มีนาคม 2564

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ (โดยต้องเหมาะสมกับปริมาณงานและวิธีการดำเนินงานวิจัย)

รายละเอียด:

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ว่า “สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยเน้นการสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) ระดับประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ในโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ และแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร และจัดทำเป็นแผนงานและกรอบงบประมาณส่งให้กับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุน ววน.) รวบรวมเป็นงบประมาณของกองทุน ววน.ของประเทศต่อไป

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

1. การบริหารจัดการน้ำต้นทุน และระบบการจัดสรรน้ำ

 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำต้นทุนและแหล่งกักเก็บน้ำ สําหรับลดความเสี่ยงและความ เสียหายทางการเกษตรจากการขาดแคลนน้ำและอุทกภัย
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำและการชลประทาน ให้มีน้ำเพียงพอสําหรับ ภาคการเกษตรในฤดูน้ำแล้ง และลดความเสียหายในฤดูน้ำหลาก
  เพื่อให้ได้ต้นแบบพื้นที่ ต้นแบบกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการ บริหารจัดการเชิงนโยบาย

2. การบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตทางการเกษตร

 • เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และผลผลิตทางการเกษตร
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในพื้นที่เขตชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ชลประทาน
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:

 • ผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องเป็นบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล โดยมีลักษณะดังนี้
 • มีสัญชาติไทย มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทํางานมั่นคง
 • มีศักยภาพในการบริหารการวิจัยและ/ หรือการบริหารจัดการ
 • มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุนมีศักยภาพ ความพร้อมด้านวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยได้สําเร็จ
 • สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งสามารถดําเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดอย่างมีคุณภาพ
 • ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับอธิบดี อธิการบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐที่ผู้อํานวยการแผนงานสังกัดอยู่หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าในส่วนของภาคเอกชน ให้ความเห็นชอบและรับรอง
 • เป็นผู้มีจริยธรรมตามจรรยาบรรณนักวิจัย

เงื่อนไข:

ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้

 1. มีประเด็นวิจัยสอดคล้องกับเป้าหมาย (Objectives) และผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Key Results) และกรอบการวิจัยตามประกาศนี้
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน และไม่จําเป็นต้องมีหลายข้อ
 3. คณะผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อเสนอโครงการจะต้องมีงบประมาณที่เหมาะสม และระบุขอบเขตของแผนการดําเนินงานพร้อมทั้งมีระยะการวิจัยที่ชัดเจน
 5. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 6. ข้อเสนอโครงการควรมีการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย หน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป
 7. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการ ดําเนินงานระหว่างงานเดิม และงานใหม่และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิม ให้นักวิจัยนําทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัยมาดําเนินการวิจัยต่อยอด หาก สวก.ตรวจพบว่า ข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดําเนินการวิจัยมาแล้ว สวก. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัย และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
 8. กรณีโครงการวิจัยเป็นการดําเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้นๆ
 9. กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง จะต้องส่งข้อเสนอการวิจัยพร้อมใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการวิจัยหรือ Certificate of Approval ที่ออกโดยคณะกรรมการจริยธรรมการ วิจัย ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย และกรณีที่นักวิจัยมีการดําเนินการวิจัยโดยใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัดต่อ พันธุกรรม (GMO) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 10. กรณีที่เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันหรือนักวิจัยต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทําการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
 11. กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554
 12. หัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์: 02-579-7435
อีเมล์: support@arda.or.th

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว