ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1168 Views

รายละเอียด


ชื่อทุน:        

ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

หน่วยงาน:        

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  

ระยะเวลารับสมัคร:         

ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:   

ไม่จำกัด โดยต้องเหมาะสมกับเป้าหมายและตัวชี้วัด (ระยะเวลา 1-2 ปี)

รายละเอียด:               

ปัญหาสุขภาพของประชกรไทยยังคงเป็นปัญหาใหญ่ซึ่ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไปขยงประเทศ งานวิจัยด้านสุขภาพและการแพหย์ภายใต้บทบาทภารกิจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงต้องสร้างองศ์ความรู้ ภายใต้ขอบเขตการวิจัยที่ครอบคลุมระบบการแพทย์แสะสาธารณสุขที่สำคัญ เช่น ระบบยา เวชภัณฑ์ เทคโนโลทางการแพทย์ กำลังคนด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ การเงินการคสังสุขภาพ ระบบอภิบาลสุขภาพ และปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Socaldeteminants of health) ได้แก่ การปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเข้าสู่สังคมสูงวัย สิ่งแวตล้อม ภูมิอากาศ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literay) ผลกระทบจากสภาวะวิกฤติต่าง รวมถึงการวิจัยที่สนับสนุนนโยบายสาธารณะ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การสร้งแนวปฏิบัติที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพ การป้องกันการเกิดโรค และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในทุกช่วงวัยของประชากร เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

 • ระบบยา เวชภัณฑ์
 • เทคโนโลยีทางการแพทย์
 • กำลังคนด้านสุขภาพ
 • ระบบบริหารสุขภาพ Program 9
 • ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
 • การเงินการคลังสุขภาพ
 • ระบบอภิบาลสุขภาพ
 • กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:

 • ผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุน คือ สถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ จากภาครัฐ/เอกชน ที่สนใจ
 • ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่ใช้วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
 • กรอบงบประมาณขึ้นอยู่กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของข้อเสนอโครงการวิจัย
 • ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความถูกต้อง ครบถ้วน
 • หัวหน้าโครงการ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ
 • เป็นโครงการ/ขุดโครงการ ที่ใช้ระยะเวลาดําเนินการวิจัยไม่เกิน 6 ปี (1 ชุดโครงการ หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ) โดยข้อเสนอโครงการที่เป็นชุดโครงการวิจัยต้องแสดงถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่มีความเชื่อมโยงของโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้ขุดโครงการเพื่อตอบเป้าหมายใหญ่ของชุดโครงการอย่างชัดเจน
 • กรณีโครงการที่เป็นการดําเนินการวิจัยในมนุษย์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยยังไม่ต้องผ่าน การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่เมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุน ให้ทุนวิจัยแล้ว จําเป็นต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

เงื่อนไข:

 1. ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้ และเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 2. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
 3. สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย การดําเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลา ที่กําหนด
 4. เป็นโครงการที่มีการสะท้อนความร่วมมือและ/หรือมีการสนับสนุนจากภาคีความร่วมมือ และระบุ ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างชัดเจน
 5. ระยะเวลาดําเนินงานวิจัย 1-2 ปี หากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี นักวิจัยต้องแสดงให้เห็น เป้าหมายสุดท้าย (End Goat) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี (Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน
 6. สวรส. มีกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย ทั้งนี้ อาจจะเชิญหน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ามาหารือเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยใหญ่ที่ ตอบเป้าหมายและ OKR ของแต่ละ Program ต่อไป

ติดต่อสอบถาม:

โทรศัพท์: 02-832-9273 
อีเมล์: nattida@hsri.or.th

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
พิชญา หันสันเทียะ
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว