ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง 545 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        กรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง” ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษจากเชื้อรา และสารทดแทนยาปฎิชีวนะในอาหารไก่เนื้อ และไก่ไข่ นอกจากนี้การผลิตยีสต์แดงยังสามารถนำมาปรับใช้ในระดับอุตสาหกรรมจริง และทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศได้

รายละเอียด

        ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ในอันดับต้นๆของโลก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์กว่า 80% กลับเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสารเสริมในอาหารสัตว์มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น และมีโอกาสทางการตลาดสูง

        “ผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสารเสริมในอาหารสัตว์ภายในประเทศ ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังสามารถใช้ได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นสารสีในอาหารสัตว์ สารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา หรือการใช้เป็นสารทดแทนยาปฎิชีวนะ โดยสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโต และลดการเกิดโรคในสัตว์ได้

จุดเด่น

 • ใช้ได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ได้แก่ เป็นสารสีในอาหารสัตว์ สารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา และการใช้เป็นสารทดแทนยาปฎิชีวนะ
 • ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง 
 • ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สารเสริมสุขภาพสัตว์จากต่างประเทศ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์/ สารเสริมในอาหารสัตว์
 • ผู้ผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรรณพร ทะพิงค์แก
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสัตว์
 • SME/ กลุมเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ