ชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ โดยเทคนิค ELISA 451 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ โดยเทคนิค ELISA” ที่สามารถใช้ทดสอบได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะ และความถูกต้องในการตรวจเบื้องต้น ใช้งานง่าย และสามารถตรวจได้ครอบคลุม CODEX-MRL และ Thailand-MRL

รายละเอียด

        สารกลุ่มไพรีทรอยด์ หรือไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เป็นสารเลียนแบบโครงสร้างโมเลกุลจากสาร Pyrethrina ที่มีการสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เกิดการสังเคราะห์สารเลียนแบบ เพื่อให้สามารถออกฤทธิ์ได้ดี และมีความคงตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการตกค้างใน พืช ผัก ผลไม้ ได้นานและกระทบต่อการส่งออก ทั้งนี้ยังอาจก่อให้เกิดอาการเป็นพิษต่อผู้ที่ได้รับสารในกลุ่มนี้อีกด้วย

        “ชุดตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ โดยเทคนิค ELISA” ได้รับการพัฒนาคิดค้นวิธีการตรวจสารฆ่าแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ด้วยเทคนิค ELISA ได้ 2 แบบ คือ แบบเพลทสำหรับใช้ทดสอบในห้องปฏิบัติการ และแบบหลอดสำหรับใช้ภาคสนาม โดยชุดทดสอบดังกล่าว สามารถวิเคราะห์สาร cyhalothrin, cyfluthrin และ cypermethrin ได้และมีความไว ความจำเพาะ และความถูกต้อง จึงทำให้สามารถนำไปใช้เพื่อตรวจเบื้องต้นก่อนนำผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้

จุดเด่น

 • ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้ในพื้นที่วิจัยได้ 
 • มีความไว ความจำเพาะ และความถูกต้องในการตรวจเบื้องต้น
 • สามารถตรวจได้ครอบคลุม CODEX-MRL และ Thailand-MRL

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เกษตรกร/ ผู้ส่งออกพืช ผัก ผลไม้
 • ผู้บริโภคทั่วไปที่คำนึงถึงความปลอดภัยในอาหาร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • บริษัทผู้ผลิตชุดตรวจ
 • หน่วยงานรัฐผู้ผลิตชุดตรวจ/ ให้บริการตรวจสอบสารฆ่าแมลง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ