ขอเชิญร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021 841 Views

รายละเอียด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand Reserch Expo 2021 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” กิจกรรมภายในงานยังมีทั้งส่วนของ Onsite และ Online โดยรูปแบบ Onsite ทาง วช. ขอจำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม

กิจกรรมกิจกรรมภายในงาน

  1. ภาคการประชุม/สัมมนา ใน 4 รูปแบบ 
  2. ภาคนิทรรศการ
  3. การส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาการในประเด็นสำคัญอื่นๆ (Thailand Research Expo : Symposium 2021)
  4. การจัดกิจกรรม Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช้เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย โดยการกำหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็นผู้ดำเนินการ
  5. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
  6. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021 Award)
  7. การจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2564 เป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้บ่มเพาะความรู้และแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมและประกวดแข่งขัน

วัน และสถานที่

วันจันทร์ที่ 22 - วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : @สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ