ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย" 171 Views

รายละเอียด

สวทช. ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เลือกใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์งานวิจัย" เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย และผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการดำเนินการวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามความจำเป็นทางสถิติ และสอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยที่ดี รวมถึงสามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 - 16.30 น.
อบรม Online ผ่านระบบ Webex Meeting

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 095-764-9803 (คุณอริสรา)
Facebook : NSTDATHAILAND