ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort 2 437 Views

รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (PMU C) เปิดรับสมัครทีมวิจัย หรือผู้ประกอบการนวัตกรรมที่มีผลงานวิจัยพัฒนาระดับ TRL 4 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ NSTDA Deep Tech Acceleration Cohort 2 หากท่านมีผลงานวิจัย/เทคโนโลยี ระดับ TRL 4 ขึ้นไปในสาขา ดังนี้

  1. Food Technology
  2. Health Care*
  3. IOT for Smart Industry

** สำหรับผลงาน Health Care เน้นอุปกรณ์และระบบเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยผู้สมัครต้องเป็น Startup หรือ SME ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องมียอดจำหน่ายผลงานดังกล่าวแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เข้าโครงการเพื่อการทำมาตรฐานที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการรับลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Food Technology
คุณปณิธาน ปิติไกรศร
Tel: 095 519 4539
E-Mail: panithan.pit@nstda.or.th

Health Care
คุณโชติรส บุญหนุน
Tel: 095 963 9226
E-Mail: chotirote.bun@nstda.or.th

IOT for Smart Industry
คุณเสาวภาพ รักษาพราหมณ์
Tel: 081 443 8724
E-Mail: saowapap.rag@nstda.or.th