ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย” 276 Views

รายละเอียด

รายละเอียด

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย” โดย ศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี, รศ. ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ และ รศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ หลักสูตรสหสาขาวิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อการบรรยาย

  • Orientation / First meeting / Mentoring system
  • การขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
  • วิจัย วิชาการ : ชีวิตและจิตใจ
  • ก้าวแรกของอาจารย์รุ่นใหม่ สร้างงานวิจัยให้ได้ไปต่อ
  • การบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จ
  • ทำอย่างไรให้ตีพิมพ์ใน Tier 1/Q1
  • การขอตำแหน่งวิชาการ
  • จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม
  • การสร้างพันธมิตรงานวิจัย
  • นวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัย

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 081-628-3127 (คุณพิมพ์พิมล)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Admin Tech2biz