ทุนสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2565 260 Views

รายละเอียด

ชื่อทุน:

โครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน:

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ระยะเวลารับข้อเสนอฯ:

วันที่ 10 มกราคม - 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

งบประมาณไม่เกิน 12 ล้านบาท

รายละเอียด:

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการสร้างองค์ความรู้และบุคลากรวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในการบริหารจัดการทุนวิจัยภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของคนไทย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต ในการดำเนินการตอบวัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่ 5

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน:

การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติ และฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) สำหรับเป็นเครื่องมือในงานวิจัยขั้นแนวหน้าของประเทศ

ขอบเขตและเป้าหมาย:

การวิจัยที่ดำเนินงานแบบพหุสาขาวิชาในการศึกษา structural biology ซึ่งเน้นศึกษาโมเลกุลชีวภาพในกลุ่มโปรตีนและสารพันธุกรรม โดยอาจใช้การศึกษา/วิจัยในสาขาวิชา deep learning กับ molecular biology หรือ deep learning กับ biochemistry หรือ deep learning กับ biophysics เป็นต้น เพื่อศึกษาโครงสร้าง 3 มิติของโมเลกุลชีวภาพ คุณสมบัติและฟังก์ชันของกลุ่มโมเลกุลชีวภาพที่จะศึกษาภายใต้โครงการวิจัย ทั้งนี้การวิจัยที่เสนอต้องแสดงแผนการทดลองและวิเคราะห์ที่สนับสนุนการทำนายหรือการเข้าใจโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของกลุ่มโมเลกุลชีวภาพดังกล่าวอย่างชัดเจน พร้อมสิ่งที่คาดว่าจะได้ในแต่ละแผนกิจกรรมการทดลองที่เสนอไว้ โดยต้องเป็นการสร้างเครื่องมือหรือวิธีการใหม่ ไม่ใช่เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีอยู่เดิม

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน:

หัวหน้าโครงการ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม:

โทร : 0 2109 5432 ต่อ 841-843
E-mail : pmu.b@nxpo.or.th

พูดคุยกับเจ้าของโปรแกรม / ทุนสนับสนุน
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
พิชญา หันสันเทียะ
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว