ผงชีวภัณฑ์บำรุงต้นข้าว 723 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ผงชีวภัณฑ์บำรุงต้นข้าว” เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจทุกชนิดโดยเฉพาะต้นข้าว สามารถบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตกรสามารถปลูกข้าวได้โดยไม่ต้องรอฤดูกาล ช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดน้ำ ปุ๋ย และสารเคมี โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกร

รายละเอียด

        ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปีสามารถปลูกข้าวได้เพียงในฤดูทำนาเท่านั้น (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมของทุกปี ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน) จึงทำให้การใช้ประโยชน์จากที่ดินท้องนาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากสามารถเพาะปลูกนอกฤดูกาลได้ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

        “ผงชีวภัณฑ์บำรุงต้นข้าว” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก (5-aminolevulinic acid) ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจทุกชนิด โดยเฉพาะต้นข้าว สามารถบำรุงรักษาพืชและกำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตกรสามารถปลูกข้าวได้โดยไม่ต้องรอฤดูกาล ช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดน้ำ ปุ๋ย สารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกร

จุดเด่น

 • ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและพืชเศรษฐกิจทุกชนิด
 • สามารถปลูกข้าวนอกฤดูกาลได้
 • บำรุงรักษาพืช และกำจัดศัตรูพืชได้ง่าย
 • ช่วยลดต้นทุน ประหยัดน้ำ ปุ๋ย และสารเคมี
 • ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • ชาวนา / เกษตกรที่ทำการเกษตร
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มทร.ศรีวิชัย
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ