ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 1969 Views

ศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิคที่สำคัญและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกได้

เป็นการสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานระบบการจัดการที่กำลังมีบทบาทอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชื่อมาตรฐาน วันที่ประกาศใช้ หน่วยงานเจ้าของมาตรฐาน ขอบเขตการนำไปใช้ องค์กรที่นำไปใช้ สาระสำคัญของมาตรฐาน ประโยชน์จากการจัดทำมาตรฐานและการส่งเสริมจากภาครัฐ
มตช. 2 เล่ม 2-2564 ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน สําหรับองค์กร เล่ม 2  ข้อกําหนด CIRCULAR ECONOMY MANAGEMENT SYSTEM FOR ORGANIZATION PART 2: REQUIREMENTS
มตช. 2-2562 แนวทางการใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร FRAMEWORK FOR IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF THE CIRCULAR ECONOMY IN ORGANIZATIONS - GUIDE
ISO 9001:2015 / มอก.9001-2559 Quality management systems -- Requirements
ISO 56002:2019
ISO 56002:2019 Innovation management - Innovation management system Guidance


ผลิตภัณฑ์ / วัสดุที่ให้บริการทดสอบ
 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas)
 • น้ำมันเบนซิน (gasoline)
 • น้้ำมันอากาศยานไอพ่น (aviation turbine fuels)
 • น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์ ความเร็วรอบสูง และน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์ ความเร็วรอบต่ํา
 • น้้ำมันก๊าด (kerosene)
 • น้ํามันเตา (fuel oil)
 • ยางมะตอย (asphalt)
 • น้้ำก่อนและหลังผ่านระบบ บําบัด
อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ให้บริการ

ขั้นตอนขอรับบริการ
 1. ทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ
 2. เรียนรู้เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
 3. ทบทวนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 4. ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคคลอื่น กรณีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือ อาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
 5. เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ สำหรับผู้บริหาร และพนัก
ข้อมูลติดต่อ


ชื่อห้องปฏิบัติการ :ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง :42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 124 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
บุคคลที่ติดต่อ :นายศุภฤกษ์ สถิตธรรมจิตร 
โทรศัพท์ : 038-408500, 038-359000, 038-351555 ต่อ 3580
โทรสาร   : 038-351554, 038-351444, 038-359019
E-mail : www.thaioilgroup.com

ชื่อผลิตภัณฑ์ / วัสดุทดสอบ หมวดหมู่
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquefied petroleum gas) ก๊าซ, ปิโตรเคมี
น้ำมันเบนซิน (gasoline) เคมี, ปิโตรเคมี
น้้ำมันอากาศยานไอพ่น (aviation turbine fuels) เคมี, ปิโตรเคมี
น้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์ ความเร็วรอบสูง และน้ํามันดีเซลสําหรับเครื่องยนต์ ความเร็วรอบต่ํา เคมี, ปิโตรเคมี
น้้ำมันก๊าด (kerosene) ก๊าซ, เคมี, ปิโตรเคมี
น้ํามันเตา (fuel oil) ปิโตรเคมี, เคมี
ยางมะตอย (asphalt) เคมี, ผลิตภัณฑ์ยาง
น้้ำก่อนและหลังผ่านระบบ บําบัด ปิโตรเคมี, เคมี
สถานภาพห้องปฏิบัติการ
 • หมายเลขใบรับรอง
  ทดสอบ – 0004
 • หมายเลขอ้างอิงใบรับรอง
  19T158/0935
 • ออกให้ ณ วันที่
  18 ก.ย. 2562
 • วันหมดอายุ
  17 ก.ย. 2565
 • พื้นที่ตั้ง
  ชลบุรี
 • สถานะ
  Accredited
อัตราค่าบริการ
12000
ดาวน์โหลดเอกสาร