แพลตฟอร์มติดตามผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 327 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        เทคโนโลยี “แพลตฟอร์มติดตามกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพที่มีการบันทึกและแสดงผลแบบ Real-Time ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินและติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดภาระการเดินทางมาพบแพทย์ ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัสได้

รายละเอียด

        โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อจากคนสู่คน เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัด ไม่ออกกำลังกาย สูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ประสบปัญหาในการพบแพทย์

        “แพลตฟอร์มติดตามกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน ผ่านความร่วมมือของญาติผู้ป่วยและโรงพยาบาลสุขภาพตำบล โดยเป็นการบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยและแสดงผลแบบ Real-Time ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดโดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทาง นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อโควิด 19

จุดเด่น

 • บันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ Real-Time แพทย์สามารถประเมินการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง
 • ลดภาระด้านการเดินทางพบแพทย์ ลดความเสี่ยงในการสัมผัส
 • ใช้งานง่าย สะดวก

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล
 • บ้านพักคนชรา และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นิอร สิริมงคลเลิศกุล
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อผลิตเชิงพาณิชย์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทางการแพทย์
 • ผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ