ขอเชิญร่วมงาน NRCT Open House 2022 : ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 313 Views

รายละเอียด

การชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 NRCT Open House 2022 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Steaming)

Topic:

  • NRCT Open House 2022 : ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
  • การวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
  • การเสวนา เรื่อง “ทำความเข้าใจให้ตรงกัน….แนวทางวิจัยและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมของ วช.”
  • รับชมวีดิทัศน์ “แนะนำการใช้งานระบบ NRIIS”
  • การแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยไปสู่การ ใช้ประโยชน์

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom และการถ่ายทอดสด (Live Steaming)

ติดต่อสอบถาม

โทร : 02 579 1370-9
E-mail : pr@nrct.go.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
เหมาะสำหรับ
  • อาจารย์ นักวิจัย
  • ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป