อุปกรณ์รองรับช่วยแยกขยะจากการทำแผล 299 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “อุปกรณ์รองรับช่วยแยกขยะจากการทำแผล” ที่สามารถคัดแยกวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดจากการทำแผล เช่น ผ้าก๊อซ สำลี ออกจากสารคัดหลั่งหรือของเหลวติดเชื้ออื่นๆ ช่วยลดขั้นตอนในการแยกขยะ ลดการแพร่เชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

รายละเอียด

        ในการล้างแผลให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาล ขยะจากวัสดุที่ใช้ทำแผล เช่น ผ้าก๊อซ สำลี และของเหลวจากสารคัดหลั่ง จะใช้ภาชนะรองรับชิ้นเดียวกัน ซึ่งการคัดแยกขยะวัสดุทำแผลติดเชื้อออกจากของเหลวล้างแผลและสารคัดหลั่งติดเชื้อในภายหลังนั้น ทำได้ค่อนข้างลำบากและเป็นภาระงานที่ต้องใช้เวลานาน อีกทั้งมีความเสี่ยงที่บุคลากรทางการแพทย์จะติดเชื้อจากการปนเปื้อนเหล่านี้
        “อุปกรณ์รองรับช่วยแยกขยะจากการทำแผล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นอุปกรณ์รองรับขยะจากการทำแผลขึ้น เพื่อคัดแยกวัสดุทำแผลและสารคัดหลั่งหรือของเหลวติดเชื้อที่เกิดจากการทำแผลออกจากกัน ช่วยลดขั้นตอนและภาระงานในการแยกขยะติดเชื้อ ส่งแยกทำลายได้ถูกต้อง สะดวกยิ่งขึ้น ที่สำคัญช่วยลดการแพร่เชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

จุดเด่น

 • สามารถคัดแยกขยะจากการทำแผลและสารคัดหลั่งติดเชื้อหรือของเหลวอื่น ๆ ที่เกิดจากการทำแผลออกจากกันได้ตั้งแต่ต้น
 • ลดขั้นตอนในการแยกขยะติดเชื้อ
 • ลดการสัมผัสขยะติดเชื้อ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากร

ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาลต่างๆ
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณศิริพร ทรัพย์โตทิม
สถานะผลงาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมด้านการแพทย์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ