ระบบบริหารผลงานเพื่อเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง 680 Views

องค์ความรู้/เทคโนโลยี

        วิธีการออกแบบและสร้าง “ระบบบริหารผลงานเพื่อเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง” ที่รองรับการทำงานขององค์กรยุคใหม่ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้โดยตรง อัปเดตผลการดำเนินงานได้แบบ Real-Time และติดตามผลงานได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งง่าย สามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ เหมาะสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันแบบ Work from Home หรือ Work from anywhere

รายละเอียด

        การบริหารงานในองค์กรโดยทั่วไป จะมีการวัดหรือประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาและความผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนคนมาก การถ่ายทอดแผนงานจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเกิดความไม่ชัดเจนและตกหล่น รวมถึงการใช้สูตรคำนวณในการวัดผลที่ไม่แม่นยำของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรายบุคคลเกิดปัญหาขึ้น

        “ระบบบริหารผลงานเพื่อเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง” ได้รับการพัฒนาเป็นระบบบริหารงานที่รองรับการทำงานแบบ Agile ซึ่งเป็นการทำงานขององค์กรยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว และคล่องตัวขึ้น เป็นระบบบริหารงานแบบสำเร็จรูป ติดตั้งง่าย สามารถใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆได้ โดยผูกระบบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ต่างๆ มีฟังก์ชันการกำหนดแผนงาน กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) กำหนดเป้าหมาย (Target) และกำหนดค่าความสำเร็จที่ยอมรับได้ (Cut Off) ช่วยให้มอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ง่าย อัปเดตผลการดำเนินงานได้แบบ Real-Time ติดตามผลงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการทำงานในปัจจุบันที่มีการทำงานแบบ Work from Home หรือ Work from anywhere มากขึ้น

จุดเด่น

 • เป็นระบบบริหารงานสำเร็จรูป ติดตั้งง่าย สามารถใช้งานร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
 • สามารถมอบหมายงาน อัปเดตผลการดำเนินงานได้แบบ Real-Time และติดตามผลงานได้อย่างรวดเร็ว
 • เก็บข้อมูลแผนงานและผลการดำเนินงานย้อนหลังได้หลายปี
 • ใช้งานง่าย สามารถบริหารงานได้ทุกที่ ทุกเวลา สอดรับกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรด้วย Digital Transformation
 • สามารถพัฒนาระบบตามความต้องการและการทำงานขององค์กรทุกรูปแบบ

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • บริษัท องค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในสายงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
 • ผู้ที่ต้องการคำปรึกษา เพื่อการพัฒนาระบบบริหารผลงานให้กับบุคลากร
 • ผู้สนใจทั่วไป
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
สำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นิศานันท์ ตามกาล
สถานะผลงาน
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
 • Initial
 • Experimental
 • Prototype
 • Transfer
ความต้องการ
 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์
 • ต้องการขับเคลื่อนผลงานต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
 • ต้องการเสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

ผู้เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุน

 • บริษัท องค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในสายงานทรัพยากรบุคคล (Human Resource)
 • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์
 • ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อรอง (Negotiable)
 • negotiable

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครสามารถสมัครโปรแกรม / ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องด้านล่างภายหลังการจับคู่ผ่านระบบสำเร็จ