โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 70 Views

รายละเอียด

        หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยความร่วมมือระหว่าง NIA กับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมจากทุก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยขอเชิญผู้ประกอบการที่มีแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน นักวิจัย และผู้ที่สนใจการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม หรือต่อยอดแนวความคิดสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนเข้าร่วม "โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566"

วงเงินที่ให้การสนับสนุน

เงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาท

ขั้นตอนการสมัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. ลงทะเบียนสมัครและกรอกรายละเอียดแนวคิดข้อเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมตามแบบฟอร์มแนบออนไลน์
 2. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยแล้วส่งมาที่อีเมล uptm.center@gmail.com

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • ภูมิสถาปัตยกรรม และการผังเมือง
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • การบริการเกษตรกรรม
 • อาหารและการแปรรูป
 • การท่องเที่ยวชุมชน
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น BCG
 • กระบวนการดำเนินกิจกรรมใหม่ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมอื่นๆ ที่เที่ยวข้อง

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 • มีผลงาน/แนวคิดนวัตกรรมพร้อมต่อยอดเพื่อทดลองใช้งาน
 • มีพื้นที่ดำเนินงานนำร่องอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน
 • ผู้เสนอโครงการเป็นผู้นำชุมชน
 • ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
 • ผู้มีแนวคิดการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือนักวิจัยที่ทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสังคม
  (กรณีผู้เสนอโครงการเป็นชุมชน/บุคคลทั่วไป ต้องมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นที่ปรึกษาโครงการ)

ติดต่อสอบถาม

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา งานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
คุณเมษามาศ ไชยรุ่งเรือง (เมย์) หรือ คุณนพรัตน์ ทะสะระ (อ๊อฟ) ผู้ประสานงานโครงการ
เบอร์โทร : 054-466666 ต่อ 3713

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว