โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 197 Views

รายละเอียด

        สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ ให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติโรคอุบัติใหม่ และและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ครอบคลุมการพัฒนา ระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน สุขภาพและภัยสุขภาพ และการพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ และเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภายใต้แผนงานวิจัยจี โนมิกส์ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์ แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ
 2. แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
 3. แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ 
 4. แผนงานสร้าง ความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความ แม่นยำสูง

มีความเชื่อมโยงกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ดังนี้

 • แผนด้าน ววน. P10 (S2) : ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
 • แผนงานย่อย
  N14 (S2P10) พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ*
  N15 (S2P10) พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ*
  N16 (S2P10) พัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ*
  หมายเหตุ : *พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติ โรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs), S=ยุทธศาสตร์, P=แผน, N=แผนงานย่อย (Non flagship)

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 1. ข้อเสนอโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศทุนที่ระบุไว้และเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 2. มีวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามแนวทางประกาศทุน
 3. สถาบัน/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัย การดำเนินงานวิจัยและคาดได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดเวลาการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 4. เป็นโครงการที่มีการสะท้อนความร่วมมือและ/หรือมีการสนับสนุนจากภาคีความร่วมมือ และระบุผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างชัดเจน
 5. ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1-2 ปีหากเป็นโครงการต่อเนื่องมากกว่า 1 ปีนักวิจัยต้องแสดงให้เห็นเป้าหมายสุดท้าย (End Goal) และมีเส้นทางไปถึงเป้าหมายรายปี(Milestone) แสดงไว้อย่างชัดเจน
 6. สวรส. มีกระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทั้งนี้ อาจจะเชิญหน่วยงาน/นักวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาเข้ามาหารือเพื่อพัฒนากรอบการวิจัยใหญ่ที่ตอบเป้าหมายและ OKR ของแต่ละแผนงานวิจัยต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 1. กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมใน
  ระบบสุขภาพ สอบถามได้ที่ 02-0279701 ผู้ประสาน ได้แก่ นางฉัตรทิพย์ วงษ์ปิ่นแก้ว ต่อ 9042, นางสาว บุศราภรณ์ เพชรรุ่ง ต่อ 9046 และนายโกวิทย์ ลวงลายทอง ต่อ 9061
 2. กรอบการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย สอบถามได้ที่ 02-0279701 ผู้ประสาน ได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ บุญแก้วสุข ต่อ 9059 Email: uraiwan@hsri.or.th และนายปรินทร เขียวราชา ต่อ 9060 Email: parintorn@hsri.or.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566