นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก กลุ่มเปราะบาง และสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจยั่งยืน 68 Views

รายละเอียด

        หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคล และองค์กรที่มีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนฐานราก กลุ่มเปราะบาง และสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจยั่งยืน"

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

 • นวัตกรรมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
 • การจัดการภัยพิบัติ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 • BCG
 • การท่องเที่ยวชุมชน
 • กระบวนการดำเนินงานใหม่ ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ / เงื่อนไข

        นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีผลงานหรือนวัตกรรมพร้อมต่อยอดหรือทดลองใช้ และมีพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่องในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยมีทุนสนับสนุนผลงานละไม่เกิน 300,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

097-3514820
นาวสาวอาตีซะห์ วาแมง 063-6823726 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ
 • วิสาหกิจเพื่อชุมชน
 • วิสาหกิจชุมชน
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว