ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 77 Views

รายละเอียด

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาในประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้น ทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการ การทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย โดยให้มีโอกาสทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
 3. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความสามารถทั้งด้านการสอนและการทำงาน
 4. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ โดยพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ รุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยคุณภาพและมีจริยธรรมสูงที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ระยะเวลาและงบประมาณทุนสนับสนุน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี งบประมาณไม่เกิน 600,000 บาท
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี งบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท 

เกณฑ์ / เงื่อนไข

 1. เป็นอาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษำระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จวุฒิบัตรแพทย์และทันตแพทย์เฉพาะทาง (Board Certification) มาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2018 - 2023) หรือ เป็นผู้สำเร็จการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (postdoc) มาแล้วไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันสมัคร (ปี ค.ศ. 2020 - 2023)
 3. มีผลงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ. 2018 – 2023) อย่างใดอย่างหนึ่ง
 4. ไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องได้รับอนุมัติจากสถาบันต้นสังกัดให้มีเวลาทำงานวิจัยในโครงการ ไม่น้อยกว่า 17.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยครึ่งหนึ่งของเวลาดังกล่าวสามารถให้เวลาราชการได้ หรือเวลาปฏิบัติงานปกติ
 5. ในช่วงที่สมัครขอรับทุนนี้ หากผู้สมัครกำลังได้รับทุนวิจัยอื่นอยู่ไม่ว่าจากแหล่งทุนใด ก็ตามต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อแหล่งทุน ว่าเป็นผู้วิจัยหลัก หรือ ผู้วิจัยร่วม ตลอดจนระยะเวลาตามสัญญารับทุน และสถานะโครงการวิจัยนั้น ๆ ดำเนินการถึงขั้นตอนใด
 6. สถาบันต้นสังกัดเห็นชอบการสนับสนุนทุนวิจัยตลอดโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 7. ในการขอปิดทุน นักวิจัยสามารถดำเนินการได้หลังจากที่ได้ดำเนินการวิจัยไปแล้วอย่างน้อย 1 ปี และส่งบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์จากผลของการดำเนินการวิจัยที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างน้อย 1 ปีเช่นเดียวกัน

ติดต่อสอบถาม

 1. กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อีเมล arf.y66@nrct.go.th เบอร์โทร 0-25791370-9 ต่อ 423, 424, 06-59509841 (นางสาวสวนีย์ / นางสาวขนิษฐา / นางสาวภรรทรทร)
 2. กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีเมล new.scholar2021@gmail.com  เบอร์โทร 0-20395542, 09-60587383 (นางสาวสุนทราภรณ์ / นางสาวจารุณัฐ / นางสาวกนกวรรณ)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • อาจารย์ นักวิจัย
ระยะเวลารับสมัคร
หมดเขตรับสมัครแล้ว