เปิดรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2” 918 Views

รายละเอียด

             ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร “การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2” (Research development and innovation manager for commercialization)

หัวข้ออบรมโดยสังเขป

 • Effective leadership and manager's habit for Innovation Era, Understanding people and team communication,Team management
 • พื้นฐานหลักคิดการตลาดสำหรับนักวิจัย และเครื่องมือ สำหรับการบริหาร งานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  (Basic Idea of Marketing for Researcher/Value Proposition Canvas and Business Model Canvas)
 • จริยธรรมการวิจัยและธรรมาภิบาล
 • Technology Readiness Level (TRL)
 • Rapid Marketing Assessment
 • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • Program & Project Management
  • การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อนำจอกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • กว่าจะมีวันนี้: เส้นทางการนำงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ -Slioveao
 • Navigating the path to success: Enhance ReD capability in organization
  • แบ่งปันประสบการณ์มุมมองรัฐ และกรณีศึกษา
  • แบ่งปันประสบการณ์มุมมองเอกชน: stage gate และกรณีศึกษา
 • การประเมินมูลค่าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี (Valuation of research and technology): แนวทางและกรณีศึกษา
 • เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยด้วย Infographic style
 • คิดแบบสตาร์ทอัพ
 • Pitching shill: Concept
 • การใช้ social media สำหรับการสื่อสารการตลาด (Online marketing)
 • Communication and negotiation shill ทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 • มาตรการสนับสนุนการบับเคลื่อนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
 • Workshop: IP valuation, Pitching

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • พัฒนาศักยภาพและยกระดับบุคลากรทั้งด้านความรู้และเครื่องมือที่จำเป็น และทันสมัย
  ในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจแบบครบวงจร
 • เชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ RDI Manager ด้านต่าง

รูปแบบการอบรม

On site, Online, Workshop, Site Visit, Networking activitie

ระยะเวลาการฝึกอบรม

เดือน ธันวาคม 2566 - เมษายน 2567

สถานที่อบรม

โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

ลงทะเบียน

 • แบบฟอร์มลงทะเบียนและตารางการฝึกอบรม คลิก
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 15 พ.ย. 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 24 พ.ย. 2566
 • ค่าลงทะเบียน 46,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนปกติ 120,000 บาท หลักสูตรนี้ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก สกสว.

ติดต่อสอบถาม

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
  โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1347
  อีเมล: jairah@nstda.or.th
 • คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
  โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1319
  อีเมล: arunsri@nstda.or.th
dev
Admin Tech2biz
ประเภท
 • การฝึกอบรม
เหมาะสำหรับ
 • ผู้บริหาร
 • นักวิจัย