เชิญเข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling Up) 2024 รอบที่ 1 85 Views

รายละเอียด

             กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ขอเชิญชวนชาว SMEs และ Startup ที่มีธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว และต้องการขยายตลาดในหรือต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้ TED Market Scaling Up 2024 รอบที่ 1 ที่พร้อมจะสนับสนุนด้วยทุนสูงสุด 2,000,000 บาท ให้สามารถขยายธุรกิจของตัวเองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่พัฒนาสินค้าแล้วเสร็จสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและเร่งการเติบโตให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างก้าวกระโดด

กรอบ / ประเด็นให้การสนับสนุน

รูปแบบการสนับสนุน

 • ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching Grant)
 • วงเงินสนับสนุน สูงสุด 2,000,000 บาท ต่อโครงการ
 • พัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและการขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ
 • ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 2 ปี
 • สัดส่วนการสนับสนุน สูงสุด 90% ของมูลค่าโครงการ
 • รายละเอียดทั้งหมด คลิกลิงก์

เกณฑ์ / เงื่อนไข

ลักษณะของโครงการที่จะขอรับทุน

 • เป็นโครงการที่มีผลิตภัณฑ์/บริการ บนฐานเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ต่อยอดจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร หรือ เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดการขยาย ตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • เป็นโครงการที่มีแผนการขยายตลาด ที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การตลาด และเศรษฐศาสตร์
 • มีความต้องการขยายตลาดทั้งใน / ต่างประเทศ มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่ได้รับการสนับสนุนทุน
 • มีความพร้อมและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการและมี แนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจต่อเนื่อง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ประกอบการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นสัญชาติ ไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
 2. ผู้ประกอบการและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุน ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิ่ตหรือให้บริการ ที่ออกสู่ ตลาดและมียอดขายแล้ว
 3. กรณีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนเคยได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยงานภาครัฐ ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อน จะต้องดำเนิน โครงการนั้นให้เสร็จสิ้นแล้ว
 4. ผู้ประกอบการ มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม และมี ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุนทุน
 5. ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันใน ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็น ค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับทุน

ยื่นข้อเสนอโครงการ

 • เปิดรับสมัคร 8 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2566 ผ่านลิงก์ http://tedfunding.mhesi.go.th/front/
 • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรกเดือน ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถาม

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
065-986-0854 คุณเกรียงศักดิ์ (ติดต่อในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
Admin Tech2biz
รูปแบบการสนับสนุน
 • เงินทุนสนับสนุน
เหมาะสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ
 • นักธุรกิจ
ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้ - 8 ธ.ค. 2566