Card image cap
ผลิตภัณฑ์ข้าวชงดื่มสำเร็จรูป
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สมุนไพรช่วยยืดอายุกล้วยน้ำว้าหลังเก็บเกี่ยว
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี