Card image cap
ด้ายจากเส้นใยผักตบชวา
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุผลไม้ (CK Wax)
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อาหารเสริมแร่ธาตุสำหรับโคขุน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
น้ำยาบ้วนปากป้องกันฟันผุจากมะกรูด
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผงยางพาราธรรมชาติชนิดคงทน ไร้กลิ่นฉุน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
น้ำหอมจากดอกอรพิม
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Cattleya Eau De Parfum
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี