Card image cap
ด้ายจากเส้นใยผักตบชวา
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
มะระขี้นกรักษาโรคเบาหวาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ชาใบตะลิงปลิง
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
หมูตุ๋นพร้อมรับประทาน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี