Card image cap
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 10 ก.ค. 2567
Card image cap
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย “National Postdoctoral/Postgraduate System” ปีงบประมาณ 2568

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันนี้ - 24 พ.ค. 2567
Card image cap
TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567-2568

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
วันนี้ - 30 ก.ย. 2567
Card image cap
เชิญร่วมกิจกรรม Focus Group : Good Health and Well-being (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 2/2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 19 ม.ค. 2567
Card image cap
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มอาหารมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 20 มี.ค. 2567