Card image cap
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับตลอดทั้งปี