Card image cap
โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 19 ก.พ. 2566
Card image cap
TED Youth Start Up เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน 1.5 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วันนี้ - 30 ต.ค. 2565
Card image cap
นวัตกรรมเพื่อสังคม BCG FOR SOCIAL INNOVATION

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 6 มี.ค. 2565
Card image cap
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 31 ม.ค. 2565
Card image cap
โครงการยุวสตาร์ทอัพ Young Startup Fund

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 12 พ.ย. 2564
Card image cap
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันนี้ - 23 ก.ค. 2564
Card image cap
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564