Card image cap
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๑๒

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 1 พ.ย. 2566
Card image cap
บพค. ประกาศทุน Franco-Thai Young Talent 2023-2024

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566
Card image cap
รับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ปีงบประมาณ 2567

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566
Card image cap
โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปี 2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 31 ต.ค. 2566
Card image cap
เชิญสมัครขอรับทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup 2024)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 27 ต.ค. 2566
Card image cap
เชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม (PROJECT/PROGRAM OFFICER: PO)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
วันนี้ - 25 ต.ค. 2566
Card image cap
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
วันนี้ - 9 ต.ค. 2566
Card image cap
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Area-based Innovation for Community

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันนี้ - 4 ต.ค. 2566
Card image cap
มหิดลประกาศทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2568

มหาวิทยาลัยมหิดล
วันนี้ - 2 ต.ค. 2566
Card image cap
ค่ายเฟ้นหาบัณฑิตแห่งอนาคตธัชวิทย์ TAS BOOTCAMP

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
วันนี้ - 30 ก.ย. 2566
Card image cap
โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565 (SME ปัง ตังได้คืน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
วันนี้ - 30 ก.ย. 2566