Card image cap
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่ม Global Partnership

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 21 ก.ย. 2566
Card image cap
โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2567

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 31 ส.ค. 2566
Card image cap
โครงการสนับสนุนการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
วันนี้ - 30 มิ.ย. 2566
Card image cap
โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอางให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
วันนี้ - 30 เม.ย. 2566
Card image cap
โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
Card image cap
ทุนนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ปีงบประมาณ 2566

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
Card image cap
นวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 17 มี.ค. 2566
Card image cap
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
วันนี้ - 8 มี.ค. 2566
Card image cap
โครงการ Bilateral Program for Parallel Support

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 28 ก.พ. 2566
Card image cap
ผลงานนวัตกรรมสร้างสุขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 28 ก.พ. 2566