Card image cap
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 28 เม.ย. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยแผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
วันนี้ - 2 เม.ย. 2564
Card image cap
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2564
Card image cap
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรในภาวะวิกฤติ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต แผนงานย่อย รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 3 มี.ค. 2564