Card image cap
"VipPro” ชีวภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืช
ระดับต้นแบบ (Prototype)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Bate metallic สารลดโลหะหนักในอาหารทะเล
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Bio pot กระถางต้นไม้จากเศษผงใบยาสูบ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
Cattleya Eau De Parfum
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
KUcheck-F FMDV-NSP ELISA ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
NU Bio Bag ถุงปลูกชีวภาพ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี