Card image cap
เครื่องช่วยฝึกเดิน (Walker) พร้อมระบบพยุงน้ำหนัก
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
รถส่งนมอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
กลไกข้อเข่าสำหรับใช้กับขาเทียม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี