Card image cap
กลไกข้อเข่าสำหรับใช้กับขาเทียม
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติ
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องช่วยฝึกเดิน (Walker) พร้อมระบบพยุงน้ำหนัก
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี