Card image cap
เครื่องสำอางกันแดดนาโน
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
อุปกรณ์ช่วยล้างจมูก
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี