Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
ทุนวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันนี้ - 23 ก.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อการพึ่งพาตัวเองในประเทศ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Startup Fund)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
ทุน Ideation Incentive Program (IDEA)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
วันนี้ - 30 เม.ย. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
วันนี้ - 5 มี.ค. 2564
Card image cap
โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทยนักประดิษฐ์โลก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 15 มี.ค. 2564
Card image cap
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
เปิดรับตลอดทั้งปี