Card image cap
ทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
บัญชีนวัตกรรมไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
การส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดรับตลอดทั้งปี
Card image cap
โครงการนวัตกรรมดี... ไม่มีดอกเบี้ย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) ปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปิดรับหากครบจำนวน
Card image cap
โครงการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
Card image cap
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
วันนี้ - 8 มี.ค. 2566
Card image cap
โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรเพื่อสังคม BIT Social Scale Up 2023

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
วันนี้ - 19 ก.พ. 2566
Card image cap
โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - วช. ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 25 ธ.ค. 2565
Card image cap
โครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วันนี้ - 16 ธ.ค. 2565
Card image cap
บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแผนงาน NQI ปีงบประมาณ 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
วันนี้ - 13 ธ.ค. 2565