Card image cap
แคบหมูไร้มันเพื่อสุขภาพ
ระดับต้นแบบ (Prototype)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ลูกอมสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
สบู่มะม่วงผสมขมิ้น
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี