Card image cap
สบู่มะม่วงผสมขมิ้น
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนาโนกำจัดตัวเรือด
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี