Card image cap
ผลิตภัณฑ์ไซรับข้าวไรซ์เบอร์รี่
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
พอลิเมอร์อุ้มน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้ง
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
ผลิตภัณฑ์ถ่านหอมจากเปลือกผลไม้
ระดับต้นแบบ (Prototype)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี
Card image cap
เครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋อง
ระดับถ่ายทอด (Transfer)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
พูดคุยกับเจ้าของเทคโนโลยี